ảnh đẹp

SÁCH ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG

Posted Ngay 22 Thang 05 Nam 2009

Đại sư Dương Mai Quân là một cây đại thụ lão làng khí công của môn phái Côn luân, Trung Quốc. Bà là truyền nhân đời thứ 27 của môn phái đạo gia Côn Luân có từ đời Hán (265 trước Tây lịch). Bà qua đời năm 2002, hưởng thọ 107 tuổi

ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG DƯƠNG MAI QUÂN

BS. Lê Văn Vĩnh, TP. HCM

 

Dương Mai Quân (1895 – 2002)

Đại sư Dương Mai Quân bắt đầu luyện tập khí công lúc mới 13 tuổi. Ông nội là chưởng môn, mãi đến lúc ông 73 tuổi mới truyền lại cho bà vì qui luật khắt khe của môn phái. Mặc dầu với vóc dáng nhỏ bé, người đàn bà này qua nhiều năm luyện tập để giữ gìn và phát triển môn phái. Năm 1978 sau khi chồng bà mất, bà quyết định vượt ra khỏi những cấm kỵ của môn phái phổ biến đại trà Côn Luân khí công cho mọi người. Lúc đó ở tuổi 70 (1965) bà bắt đầu dạy khí công Côn Luân. Bà đã giữ nhiều chức vụ như thành viên hiệp hội nghiên cứu khí công Bắc Kinh, giáo sư danh dự của nhiều Đại Học Trung Quốc 

 

Ngöôøi truyeàn baù Ñaïi nhaïn khí coâng hieän nay laø Ñaïi sö Döông Mai Quaân, ngöôøi thaày noåi tieáng veà khí coâng ñaõ thöøa höôûng ñöôïc taát caû kyõ thuaät vaø lyù thuyeát cuûa moân phaùi Coân Luaân. Baø baét ñaàu giaûng daïy coâng phaùp naøy töø naêm 1980. Cho ñeán nay baø ñaõ daïy 20 loaïi coâng phaùp bao goàm 6 boä cô baûn chaúng haïn laø 64 tö theá thöù nhaát vaø thöù hai, taêng cöôøng söùc khoûe baèng voã, gia taêng khí löïc vôùi Ñaïi nhaïn khí coâng, söï thö thaùi cuûa nguõ haønh, 2 boä choáng ñoäc (giaûm nhieät ôû beân trong hoaëc giaûm soát) baèng caùch tónh taïi. Ngoaøi ra coøn coù 14 boä cao caáp vaø trung caáp  nhö Baùt quaùi, 8 kieåu taäp eo, xoaén oác. Tay

nhaïn, baùt quaùi keát hôïp vôùi nguõ haønh laøm nôû loàng ngöïc ñeå coù muøi thôm, haáp daãn

 

Ñaïi nhaïn khí coâng laø moät trong nhöõng khí coâng öu vieät nhaát cuûa ñaát nöôùc Trung Quoác. 64 ñoäng taùc tröôùc vaø sau, 2 boä kyõ thuaät cô baûn ñöôïc hoaøn chænh döïa treân söï cöû ñoäng tónh vaø ñoäng cuûa loaøi chim nhaïn cuøng vôùi söï maïnh meõ vaø duyeân daùng cuûa noù. Khi nhöõng kinh chính, 12 kinh vaø 8 ñaïi maïch ñöôïc thoâng suoát, khí seõ ñöôïc saûn xuaát ra ôû toaøn cô theå. ÔÛ ñaúng caáp cao vaø trung bình coù theå taïo ra khí noäi taïi cuõng coá söï hoøa nhaäp giöõa beân ngoaøi vaø beân trong, thaét chaët söï noái lieàn giöõa con ngöôøi vaø vuõ truï.

 

Maëc duø kyõ thuaät cuûa Ñaïi nhaïn khí coâng laø voâ cuøng taän nhöng laïi ñôn giaûn, deã hoïc, deã ñaït, khoâng khoù, thích hôïp cho ngöôøi treû vaø giaøø, khoâng coù moät caám kî naøo hoaëc taùc duïng phuï xaáu. Luyeän taäp noù seõ laøm cho maét saùng, tinh thaàn phaán chaán, thoâng kinh maïch, caûi thieän tuaàn hoaøn, chöõa khoûi beänh taät, gia taêng söùc khoûe thích öùng vôùi thieân nhieân

 

Ñaïi nhaïn khí coâng laø goác reã cuûa moïi caùi ví duï, choáng beänh taät, nhôø ñaû thoâng kinh huyeät maïch, laøm maïnh thaàn kinh, ñieàu hoøa dòch trong cô theå, ñieàu chænh chöùc naêng noäi taïng, caân baèng aâm döông, chöõa ñöôïc moät soá beänh maõn tính nhö tim maïch, thaàn kinh, hoâ haáp, tieâu hoùa, tieát nieäu. Söï hieäu quaû roõ raøng treân nhöõng chöùng beänh nhö beänh taâm thaàn, ñoäng kinh, vieâm khôùp, vieâm da, beänh phuï khoa, tieåu ñöôøng, beänh tuyeán tuïy, u naõo, beänh cuûa nguõ quan, ñieác, taêng nhaõn aùp, ñuïc thuûy tinh theå, lupus, hoå trôï trong choáng ung thö vaø beänh veà eo hoâng, töù chi. Luyeän taäp laâu ngaøy khí coâng coù theå ngöøa ñöôïc ung thö vaø beänh nhieãm ñoäc

 

 

Hieän nay, Ñaïi nhaïn khí coâng ñaõ ñöôïc truyeàn baù roäng raõi ôû nhieàu tænh, thaønh phoá vôùi söï thaâu ñöôïc keát quaû raát toát. Soá ngöôøi luyeän taäp ñaõ leân ñeán 2 trieäu. Ngay caû trong nhöõng nöôùc nhö Nhaät, Hoa kyø, Canada, Ñoâng aâu vaø Taây aâu, Ñoâng nam AÙ, Hong Kong.v..v.. ñeàu coù ñoâng ñaûo ngöôøi luyeän taäp Ñaïi nhaïn khí coâng vaø ñöôïc coå vuõ to lôùn

Toùm laïi Ñaïi nhaïn khí coâng caên cöù vaøo hoïc thuyeát Laõo Töû, baùt quaùi voâ vi laøm nguyeân lyù chính yeáu  

 

Cuốn sách Đại nhạn khí công 64 thức trước

 "Trúc Cơ Công" (nền tảng cơ sở)   

                    

BS. Lê Văn Vĩnh biên soạn đã được xuất bản 5/2009       

Nhà phát hành sách : công ty cổ phần văn hóa Văn Lang

Địa chỉ : 40-42 Nguyễn thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM

ĐT : 08-38242157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG