ảnh đẹp

KHÍ CÔNG PHỤC HỒI TRÍ TUỆ

Posted Ngay 08 Thang 10 Nam 2010

  Khí coâng qua taäp trung tö töôûng, thôû hít haøi hoøa vaän khí theo kinh maïch, tuï khí ñan ñieàn döôùi roán ñeå luyeän tinh-khí-thaàn duy trì hoaït ñoäng cuûa naõo haèng ngaøy neân seõ taêng cöôøng theâm ñöôïc soá löôïng khoång loà teá baøo naõo coù saün naèm yeân khoâng hoïat ñoäng trôû neân hoïat ñoäng buø tröø cho löôïng teá baøo naõo thoaùi hoùa vaø laøm chaäm söï huûy hoaïi, laõo hoùa teá baøo naõo

 

KHÍ CÔNG GIA TĂNG PHỤC HỒI TRÍ TUỆ

                                                                                               

                                BS. LEÂ VAÊN VÓNH, TP. HCM

 

T

hoâng thöôøng ôû ngöôøi tröôûng thaønh coù soá löôïng teá baøo naõo hoaït ñoäng khoaûng 14-15 tyû vaø khoâng taêng soá löôïng nöõa. Ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu tyû teá baøo naõo naèm yeân khoâng hoïat ñoäng. Moãi naêm coù khoaûng 36 trieäu teá baøo naõo cheát. Caøng lôùn tuoåi vaø caøng giaø tyû leä giaûm teá baøo naõo caøng taêng neân khi 75 tuoåi löôïng teá baøo naõo giaûm raát ñaùng keå.

 

Teá baøo naõo coù söùc soáng raát laâu trong cô theå. Khi lôùn tuoåi teá baøo thaàn kinh suy giaûm chaát löôïng do caùc neuron bò chaát Lipofuscin xaâm chieám laøm :

 

     -         Giaûm toác ñoä chuyeån vaän xung ñoäng do giaûm

          caùc chaát daãn truyeàn thaàn kinh

-       Giaûm söï nhaïy beùn ñöa ñeán chaäm chaïp nguõ   quan

 

Do ñoù caøng cao tuoåi caøng deã bò chaäm chaïp tö duy,vaän ñoäng, ñaûng trí, luù laãn vaø naëng nhaát laø beänh alzheimer (maát trí)….

 

Ñeå traùnh caùc chöùng beänh treân, chuùng ta phaûi thöôøng xuyeân reøn luyeän taâm trí, baét naõo phaûi hoaït ñoäng ñoù laø luyeän khí coâng giaûn ñôn nhöng voâ cuøng lôïi haïi cho boä naõo

 

Khí coâng qua taäp trung tö töôûng, thôû hít haøi hoøa vaän khí theo kinh maïch, tuï khí ñan ñieàn döôùi roán ñeå luyeän tinh-khí-thaàn duy trì hoaït ñoäng cuûa naõo haèng ngaøy neân seõ taêng cöôøng theâm ñöôïc soá löôïng khoång loà teá baøo naõo coù saün naèm yeân khoâng hoïat ñoäng trôû neân hoïat ñoäng buø tröø cho löôïng teá baøo naõo thoaùi hoùa vaø laøm chaäm söï huûy hoaïi, laõo hoùa teá baøo naõo

 

Töø ñoù, ta seõ coù trí tueä saùng suoát, chính xaùc, nhôù laâu, thoâng minh vaø khoâng bò trì treä luù laãn hoaëc laãm caãm… Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa chæ coù ngöôøi giaø môùi quan taâm ñeán trí tueä maø ngöôøi treû cuõng phaûi luyeän taäp ñeå taêng cöôøng theâm soá löôïng neuron coù saün ñang nguõ yeân trôû neân hoaït ñoäng, choáng laïi söï thoaùi hoùa teá baøo naõo theo tyû leä thuaän vôùi soá tuoåi haàu coù ñöôïc söï minh maãn thoâng minh trong hoïc taäp, trong söï nhaäp theá vôùi cuoäc ñôøi…

 

Sau ñaây xin giôùi thieäu 2 theá khí coâng Trung Quoác giaûn ñôn deã taäp nhöng hieäu quaû trong söï phuïc hoài trí tueä gia taêng döôõng naõo raát ích lôïi cho moïi giôùi moïi ngaønh ngheà ôû moïi löùa tuoåi

 

Thöïc haønh

 

 Hoâ haáp : thôû thuaän soå töùc 1-1 baèng muõi. Hít vaøo baèng muõi phình buïng, thôû ra hoùp buïng baèng muõi. Thôøi gian hít vaø thôû baèng nhau khoâng nín hôi

 

Theá thöù 1

 

XOAY CHUYEÃN CAØN KHOÂN ñeå khai thoâng vaø tuï khí naõo boä

 

-         Ngoài treân gheá taäp trung tö töôûng khoâng nghó ngôïi lung tung

-         Töø töø ñaàu ngöõa ra sau raát chaäm xoay theo hình troøn qua phaûi. Hít vaøo

-         Ñaàu laïi cuùi xuoáng xoay qua traùi. Thôû ra

-         Töø beân traùi ñaàu quay ngöõa qua phaûi. Laïi hít vaøo

-         Roài laïi cuùi xoay nhö treân

-         Laøm nhö vaäy 4 laàn roài xoay ngöôïc chieàu laïi 4 laàn.

-         Taát caû ngöôïc xuoâi laø 8 laàn

 

Taùc duïng 

 

Heä thoáng kinh maïch 2 beân coå leân naõo ñöôïc ñaû thoâng laøm boå döôõng naõo boä thaàn kinh. Caûi thieän cung caáp huyeát dòch vaø khí cho ñaïi naõo, laâu daøi laøm chaäm söï laõo hoùa naõo, gia taêng teá baøo naõo, phoøng ngöøa vaø chöõa trò thieåu naêng trí tueä

 

Theá thöù 2

 

MINH NGUYEÄT ÑAÏI GIANG (Soâng roäng traêng saùng)

Vaän khí traùng döông boå thaän, taåy tuûy, döôõng thaàn kinh

 

Ñaây laø theá thöù 12 cuûa baøi Thieáu Laâm Ñaït Ma Taåy Tuûy kinh

 

-         Ñöùng yeân, 2 chaân roäng baèng vai, 2 tay xuoâi 2 beân ñuøi

-         Hai tay caát leân ôû 2 beân hoâng leân quaù ñaàu uùp xung, 2 muõi baøn tay höôùng vaøo nhau, hít vaøo

-         Hai chöôûng ñeø xuoáng saùt ñaát, 2 baøn tay ñoái vaø saùt nhau, gaäp ngöôøi, ñaàu cuùi xuoáng toái ña, ñaàu goái thaúng khoâng ñöôïc cong, roài 2 tay xuoâi 2 beân ñuøi ñöùng leân. Taát caû thôû ra

-         Ngöôøi cao huyeát aùp thì khoâng gaäp cuùi ñaàu maø tuy gaäp ngöôøi nhöng ngöõng ñaàu leân

-         Taát caû thöïc hieän 10 laàn laø ñuû trong moât buoåi taäp

 

Taùc duïng 

 

Vaän chuyeån eo löng ñaû thoâng ñôùi maïch quanh eo maø ñôùi maïch chuû ñieàu hoøa kinh laïc toaøn thaân, khí huyeát thoâng suoát. Gaäp löng laøm maïnh thaän khoûe löng, saûn xuaát thaän khí, taåy röûa tuûy soáng, hoøan tinh boå naõo. Cuùi ñaàu thaáp laøm taêng cöôøng khí leân naõo maïnh meõ nhaát

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG