ảnh đẹp

  Bài Viết Khí Công

 

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÍ CÔNG 1

Posted Ngay 20 Thang 04 Nam 2009

Trong nhieàu naêm giaûng daïy khí coâng vaø nhöõng laàn noùi chuyeän khí coâng ôû caùc hoäi ñoaøn cuõng nhö caùc caâu laïc boä khí coâng taïi caùc thaønh phoá lôùn, moïi ngöôøi raát quan taâm ñeán boä moân khí coâng raát nhieàu vaø ñaõ ñaët ra voâ soá caâu hoûi. Do ñoù treân baùo chuyeân ñeà KHPT, toâi xin toång keát nhöõng caâu hoûi chính yeáu vaø traû lôøi ngaén goïn deã hieåu cho ñaïi ña soá quaàn chuùng ñeå coù theå hieåu ñöôïc vaø sau ñoù hy voïng moïi ngöôøi yeân taâm taäp luyeän haàu toát cho söùc khoûe vì coù “thoâng lyù thì môùi ñaït ñaïo

Chi tiet

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÍ CÔNG 2

Posted Ngay 20 Thang 04 Nam 2009

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÍ CÔNG 2

Chi tiet

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÍ CÔNG 3

Posted Ngay 20 Thang 04 Nam 2009

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÍ CÔNG 3

Chi tiet

10 PHÚT TĂNG SỨC KHỎE

Posted Ngay 13 Thang 04 Nam 2009

TTO - Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đem đến cho con người nhiều lợi ích về mặt thể xác. Thế nhưng người ta quá dựa vào những thiết bị này và quên đi những ‘quà tặng’ trời cho để có thể giúp phòng và tránh nhiều bệnh tật.

Chi tiet

DƯỠNG SINH THEO BS. NG. KHẮC VIỆN

Posted Ngay 04 Thang 04 Nam 2009

Phương pháp dưỡng sinh của cố BS. Nguyễn Khắc Viện đã được nhiều người biết đến, chủ yếu là nằm trong cách thở. Để có một sức khỏe tốt, ngoài tập thở theo phương pháp Nguyễn Khắc Viện, cần có thói quen sinh hoạt thế nào để sức khỏe tốt? Bà Nguyễn Thị Nhất, vợ cố BS. Nguyễn Khắc Viện chia sẻ với bạn đọc một vài điều về nếp sống và cách tập thở của ông bà.

Chi tiet

KHÍ CÔNG VÀ HEN SUYỄN

Posted Ngay 02 Thang 04 Nam 2009

Hen suyeãn coù theå chöõa khoûi haún khoâng ? maø töø laâu nay Taây y thaát baïi, Caâu traû lôøi : coù theå chöõa khoûi haún neáu bieát vaän duïng khí coâng vaøo coâng taùc ñieàu trò

Chi tiet

Trang 3 trong tổng số 8: Đầu...< Trước    2   3  4   Tiếp theo >...Cuối 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG