ảnh đẹp

TIỂU SỬ

 WEBSITE : khiconghoixuancong.com

 

 BS. LEÂ VAÊN VÓNH

HLV KHÍ COÂNG TP. HCM

 

ĐTDĐ : 0913.186810

 

-         BS. Leâ Vaên Vónh queâ ôû Hueá, toát nghieäp ÑHYK Hueá naêm 1978

 

-         Ñònh cö coâng taùc taïi mieàn Taây Nam Boä vaø TP. HCM töø hôn 30 naêm nay

 

-        Hieän taïi laø chuû nhieäm CLB Khí Coâng Hoài Xuaân Coâng”, TP. HCM.  Nghieân cöùu, phaùt trieån, truyeàn baù khí coâng Trung Quoác

 

-         Laø caây buùt thöôøng xuyeân vieát veà chuyeân muïc khí coâng cho nhieàu tôø baùo noåi tieáng ôû TP. HCM vaø TP. Hueá trong nhöõng naêm qua

 

-         Ñaõ vieát vaø xuaát baûn nhieàu ñaàu saùch khí coâng coù giaù trò thöïc haønh trong muïc tieâu naâng cao söùc khoûe vaø söï tröôøng thoï cho moïi ngöôøi

 

-         Moãi naêm thöôøng veà thaêm Hueá vaøo dòp Teát vaø heø, thöôøng xuyeân giaûng daïy khí coâng cho baïn beø thaân quen cuøng noùi chuyeän & bieåu dieãn khí coâng ôû caùc hoäi ñoaøn ôû Hueá vaø caùc tænh thaønh phoá treân toaøn quoác VN

 

-         Tuy laø BS. Taây y nhöng BS. Leâ Vaên Vónh ñaõ coù quaù trình hôn 30 naêm nghieân cöùu lyù thuyeát & thöïc haønh khí coâng Trung Quoác, tröôùc laø gia taêng söùc khoûe cho baûn thaân sau laø truyeàn baù cho moïi ngöôøi ñeå coù theå soáng laâu traêm tuoåi vui vôùi con chaùu, baïn beø….

 

*****************

 

CON ĐƯỜNG TÌM ĐẾN KHÍ CÔNG

 

  BS. Lê văn Vĩnh, TP. HCM
 
Buổi sáng chủ nhật hôm nay tuy đã 5 giờ sáng rồi mà TP. SG như đang còn ngái ngủ. Trên con đường đến câu lạc bộ khí công để giảng dạy, bầu trời âm u, mây giăng khắp lối, sương mờ phảng phất khắp mọi lùm cây ngọn cỏ. Gió se se lạnh thổi nhè nhẹ trong mùa mưa của buổi sáng SG. Đi giữa những con đường rợp bóng cây trải dài trước mặt mà tôi cứ nhớ về những năm tháng dài học khí công của mình tại Chợ Lớn ngày nào trong quá khứ gần 20 năm về trước với bao chút vấn vương bâng khuâng xao động ….
 
BẾ TẮC SỨC KHỎE HIỆN CÓ
 
Năm 1990, tôi được chuyễn công tác từ miền Tây lên SG sau gần 15 năm làm việc ở đó. Như vậy kể từ cuối thập niên 1970 từ giã Huế ra đi vào Nam công tác, gót chân tôi đã dẫm nát mọi ngóc ngách của bao địa danh miền Tây An Giang Long Xuyên, Minh Hải Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long… và đã đi qua bao kinh rạch, ruộng cò bay thẳng cánh và núi non biên giới như Thất Sơn huyền bí, kinh Vĩnh Tế Tân Châu dài mịt mờ và những thôn xóm làng mạc hoang sơ của vùng Hòa Hảo ở tận Phú Tân An Giang hoặc ở những nơi tận cùng đất nước như Minh Hải Bạc Liêu xứ sở của hắc công tử hoặc Cà Mau nổi tiếng với tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh ngày xưa và với người dân thật mộc mạc chân tình. Âu đó cũng là kỷ niệm trong những năm tháng công tác của một thời trẻ tuổi để khi về già mà nhớ mãi Miền Tây Nam Bộ Việt Nam…
 
Nhưng khi bước chân lên SG để chuẩn bị vào làm việc ở BV Phạm Ngọc Thạch, sức khỏe tôi vẫn tệ hại như bao năm kể từ thời sinh viên, không cải thiện được chút nào cả. Nhìn vào tôi không một ai tin rằng tôi là một bác sĩ nếu không khai nghề nghiệp. Cũng chẳng phải bị thiếu ăn, thiếu thuốc, chẳng phải bị làm việc quá sức, thế mà tôi cứ bị gầy ốm xanh xao, lên bàn cân chỉ nặng 44 kg, thật ốm yếu nếu so với chiều cao. Mỗi lần đến bữa ăn là tôi cảm thấy đã no dù chưa ăn một miếng nào, có khi chỉ ăn một chén cơm lưng là phải buông đủa, thật vô cùng tức tối. Và quanh năm tôi cứ bị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, huyết áp thấp vô cùng, với bao nhiêu thuốc men Tây y chẳng trị được. Nhất là bộ hô hấp thật yếu của tôi, thường xuyên thở cạn không sâu, tiếng nói thều thào yếu ớt như người mất sinh lực và hay có mùi tanh của máu ở cổ họng. Dêm về giấc ngủ không yên, trằn trọc mất ngủ có khi thức trắng đêm thâu để thường xuyên thấy cảm giác rã rời phờ phạc trong những đêm dài trắng mắt…. Cái viễn cảnh dễ mắc bệnh Lao là điều rất dễ xảy ra trong tương lai, tôi lo sợ vô cùng… Là một bác sĩ Tây y tôi hiểu nếu cứ như thế thì sẽ có ngày chết yểu vì bệnh tật và tôi như già đi trước tuổi. Tôi cũng đi làm tất cả xét nghiệm kiểm tra sức khỏe thì kết quả bình thường chưa thấy có bệnh lý gì. Đã nhiều đêm nằm suy nghĩ mình là thầy thuốc vô lý lại để chết trên đống thuốc ư ? Phải mau mau tìm cách cứu lấy cơ thể mình ! Mà cứu bằng cách nào đây ? Tây y, Đông y đã thua cuộc rồi…Tôi đã lâm vào bế tắc thật sự…
 
XEM TIẾP Ở MỤC BÀI VIẾT KHÍ CÔNG …

 

 

 

HỒI KÝ

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG