ảnh đẹp

   Khí Công Trung Quốc

 

THẬP NHỊ LIÊN HOA KHÍ CÔNG TÂM PHÁP

Posted Ngay 24 Thang 05 Nam 2009

Phaùt xuaát töø ngaøn xöa ôû choán Phaät moân Trung Quoác, laø moät baøi Khí Coâng cô baûn luyeän khí theo voøng Ñaïi Chu Thieân (voøng 12 kinh) vaø Tieåu Chu Thieân (voøng nhaâm-ñoác) cuûa cô theå taêng cöôøng söùc khoûe phoøng beänh vaø chöõa beänh. Baøi döïa vaøo duïng yù baát duïng löïc, thuyeát nguõ haønh aâm döông Trung Quoác.

Chi tiet

BÍ THUẬT HỒI XUÂN

Posted Ngay 23 Thang 04 Nam 2009

Phép thở bụng, thót hậu môn và vận khí nội hướng của đạo Lão thời Trung Quốc cổ đại là bí pháp giúp người phụ nữ đã có con trở thành người trinh nữ. Còn phép "hấp tinh đạo khí" thì tăng cường dương khí cho nữ, tinh lực thêm dồi dào, người tuổi 40 có thể giữ được sức sống trẻ trung của gái 17, 18.

Chi tiet

CÔN LUÂN ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG

Posted Ngay 21 Thang 04 Nam 2009

Ñaïi nhaïn khí coâng laø moät coâng phaùp nhu nhuyeãn öu vieät nhaát cuûa moân phaùi Coân Luaân, TQ. döïa theo nhöõng ñoäng taùc cuûa loaøi chim nhaïn laø loaøi soáng raát laâu, coù söùc löïc beàn bæ deûo dai, goàm 2 baøi chính yeáu, moãi baøi coù 64 thöùc caên cöù vaøo 64 queû cuûa dòch lyù Trung Hoa. Baøi 64 thöùc ñaàu toái ö quan troïng, laø baøi luyeän “Truùc cô coâng” (Quaù trình taïo döïng cô sôû) vaø baøi thöù 2 laø luyeän“Daãn loä coâng” (Coâng phu daãn ñöôøng) trong Ñaïi nhaïn khí coâng, coù giaù trò phoøng choáng beänh taät, kieän thaân döôõng sinh, thoâng saùng trí tueä vaø tröôøng thoï

Chi tiet

THIẾU LÂM KHÍ CÔNG THÁI DƯƠNG CÔNG PHU

Posted Ngay 21 Thang 04 Nam 2009

ÑOÙN ÑOÏC SAÙCH KHÍ COÂNG SEÕ PHAÙT HAØNH

Chi tiet

Trang 1 trong tổng số 1: 1  

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG