ảnh đẹp

TÂM-Ý-KHÍ-HÌNH HỢP NHẤT

Posted Ngay 27 Thang 04 Nam 2009

Trong luyeän taäp khí coâng nhaát laø ñoäng coâng, ta phaûi ñaït cho ñöôïc caûnh giôùi TAÂM YÙ KHÍ HÌNH HÔÏP NHAÁT. Neáu khoâng thì baøi khí coâng seõ trôû thaønh moät baøi theå duïc khoâng hôn khoâng keùm vaø duø ta coù luyeän 100 naêm ñi nöõa thì cuõng khoâng bao giôø thaønh coâng

TÂM Ý KHÍ HÌNH HỢP NHẤT

 

BS. LÊ VĂN VĨNH, TP. HCM

 

ĐTDĐ : 0913.186810 

 

yeáu toá thaønh coâng trong luyeän taäp khí coâng

 

Trong luyeän taäp khí coâng nhaát laø ñoäng coâng, ta phaûi ñaït cho ñöôïc caûnh giôùi TAÂM YÙ KHÍ HÌNH HÔÏP NHAÁT. Neáu khoâng thì baøi khí coâng seõ trôû thaønh moät baøi theå duïc khoâng hôn khoâng keùm vaø duø ta coù luyeän 100 naêm ñi nöõa thì cuõng khoâng bao giôø thaønh coâng

 

Thaät vaäy, muïc tieâu cuûa khí coâng laø luyeän cho tinh hoùa khí vaø khí hoùa thaàn, töø ñoù kinh maïch ñöôïc ñaû thoâng thì söï tröôøng thoï seõ ñeán. Muoán nhö theá thì khí phaûi ñöôïc löu thoâng toái öu nhaát. Maø muoán söï löu thoâng khí toái öu thì phaûi coù taâm yù khí hình hôïp nhaát

 

TAÂM YÙ KHÍ HÌNH LAØ GÌ ?

 

Taâm : söï suy nghó cuûa naõo boä

: yù töôûng maøo ñaàu cho haønh ñoäng

Khí : söï hít thôû, vaän khí hoâ haáp

Hình : baøi ñoäng coâng ñang taäp, ñang muùa

 

HÔÏP NHAÁT VAØ PHAÂN LY

 

Hôïp nhaát : caû 4 ñeàu cuøng ñoàng boä thöïc hieän cuøng luùc, khoâng coù caùi naøo tröôùc caùi naøo sau

Phaân ly : caû 4 rôøi raïc khoâng ñoàng boä, thöïc hieän caùi naøy thì queân caùi kia nhớ hoặc cái trước cái sau lộn xộn

 

YÙ DAÃN KHÍ VAØ KHÍ DAÃN HÌNH

 

YÙ phaûi coù tröôùc roài môùi hít thôû roài môùi muùa caùi hình, chöù khoâng ñöôïc laøm ngöôïc laïi. Ñaây laø giai ñoaïn ñaàu maø thoâi. Giai ñoaïn sau laø phaûi hôïp nhaát

 

THÖÏC HAØNH SÖÏ HÔÏP NHAÁT RA SAO ?

 

Khí coâng khoâng khoù nhöng cuõng khoâng deã

 

Khoâng khoù : ñoäng taùc ñôn giaûn hôn voõ thuaät raát nhieàu, ai ai cuõng coù theå laøm ñöôïc. Nhöng coát loõi cuûa noù khoâng phaûi ôû caùi hình maø ôû choã luyeän khí…Coù ngöôøi khoâng naém vöõng ñieàu naøy neân duø coù taäp vaøi chuïc naêm cuõng khoâng hieäu quaû

 

Khoâng d : ôû choã vaän khí sao cho khí chaïy vaø aùp duïng ñuùng nguyeân lyù hôïp nhaát cuûa taâm yù khí hình. Söï thöïc haønh hôïp nhaát khoâng theå moät sôùm moät chieàu maø thaønh coâng maø phaûi kieân trì töøng giai ñoaïn khoå luyeän môùi mong coù söï hôïp nhaát. Neáu khoâng hieåu maø luyeän taäp bình thöôøng thì baøi khí coâng maát heát taùc duïng tröôøng thoï, phoøng chöõa beänh cuûa noù, uoång coâng cho nhöõng naêm thaùng daøi luyeän taäp

 

THỰC HÀNH

 

Muốn có sự HỢP NHẤT thì phải qua các giai đoạn một cách tuần tự như sau :

 

GIAI ĐOẠN 1

 

Hãy tập cái hình cho thành thạo, khoan tập thở hoặc tâm ý gì cả.

Tập từng thế một càng nhiều lần càng tốt rồi lần lượt tập hết cả bài

Không nên tham lam và sốt ruột vì sẽ hư sự

Tập cho đến khi nào có được phản xạ vô thức mới xong

 

Muốn biết giai đoạn này đã thành công chưa thì nên test cho chính ta sau đây :

Hãy kêu một người bạn đứng gần sát ta và cùng trò chuyện bất cứ một vấn đề gì cũng được nhưng thật liên tục không cho trí ta nghĩ ngơi. Trong khi ta trò chuyện mà vẫn múa chuẩn thế hoặc bài khí công một cách trơn tru đúng kỹ thuật chậm rãi khoan thai, nhẹ nhàng thì ta đã thành công, ta đã biến ý thức thành phản xạ vô thức tuyệt vời

 

Nếu còn loạng quạng múa không đúng hoặc vì lo nói chuyện phân tâm mà quên trước quên sau thì chưa đạt, phải luyện lại giai đoạn này thêm nữa, chưa thể bước qua giai đoạn 2

 

GIAI ĐOẠN 2

 

Là giai đoạn tiếp theo sau khi giai đoạn 1 đã thành công

Đến giai đoạn này ta đã giải quyết xong phần hình, rãnh tay mà luyện phần thở

Hãy múa từng thế khí công mà chỉ chú ý đến thở hít (thở bụng) mà thôi

Luyện cho đến khi nào thở hít trở nên phản xạ tức là không nghĩ đến hít thở mà vẫn hít thở theo đúng với động tác

 

Muốn biết thành công hay không thì ta test như sau :

Ta múa và đầu óc cứ nghĩ sang một chuyện khác hoặc vừa múa vừa xem TV để cho trí não chỉ nghĩ đến câu chuyện trong TV đang phát, mà ta vẫn hít thở được, không quên và không bối rối khó khăn thì ta đã đạt. Nếu còn quên mà chỉ thở ngực thì cũng phải luyện lại

 

GIAI ĐOẠN 3

 

Luyện tâm ý

Phối hợp 2 giai đoạn trên làm một. Như thế ta đã có phản xạ của khí và hình rồi, không còn lo gì cả chỉ điều khiển tâm và ý thành một mối không bị tạp niệm nào xen vô, bộ não trống rỗng như thiền phật giáo vậy, dù cho bên ngoài quanh ta có xảy ra gì đi nữa ta vẫn múa hít thở và không chú ý ngoại cảnh

 

GIAI ĐOẠN 4

 

Từ 3 giai đoạn trên ta bắt đầu kết hợp 4 cái tâm ý khí hình vào một mối, bất cứ khi nào luyện khí công là tất cả phản xạ tuôn ra trên một cái nền trống rỗng của tâm không một chút tạp niệm nào xen vào. Chỉ cần phát khởi cái hình là mọi giai đoạn đồng bộ xảy ra hợp nhất, nội khí được sản sinh ra trong cơ thể sẽ được vận hành một cách tự động nhanh hơn cả ý niệm mà không còn dùng ý vận khí một cách rời rạc nữa. Nội khí một khi đã được lưu thông liên tu bất tận thì đó là một phản xạ của các công đoạn mà ta đã tập ở trên. Càng nhập tĩnh cái tâm, càng thả lỏng nhuần nhuyễn chính xác cái hình thì khí sản sinh và lưu thông càng cao. Lúc này ta đã đạt đến mức TÂM Ý KHÍ HÌNH hợp nhất

 

Đây là nguyên lý của bất cứ một bài động công nào mà không cần sự quán tưởng

Với tĩnh công cũng thế, sự quán tưởng và hợp nhất cũng luôn luôn đồng bộ với nhau

 

TẬP BAO LÂU THÌ CÓ SỰ HỢP NHẤT ?

 

Không qui định một cách cứng nhắc mà tùy theo học viên, siêng năng tập, đúng qui cách thì mau đạt, còn nhác lười thì rất lâu hoặc không bao giờ đạt

 

ĐIỀU KIỆN

 

     -   Không sốt ruột

-         Không tham lam đốt giai đoạn, tập 3,4 giai đoạn cùng một lúc, hậu quả là sẽ quên trước quên sau không bao giờ thành công, nhớ động tác thì quên thở bụng, nhớ thở bụng thì quên động tác và bao tạp niệm xen vô đầu óc chi phối, khí sẽ không bao giờ được sản sinh và lưu thông được

 

-         Thà từ từ luyện đúng nguyên lý sẽ thành công còn hơn luyện sai qui tắc thì cả đời cũng không bao giờ thành công

 

-         Không bao giờ được tự hào tự mãn trong luyện tập khí công. Không có thầy đố mày làm nên. Luyện 2 ngày hơn người luyện một ngày, luyện 10 năm hơn người luyện 9 năm. Chỉ có những người hơn ta mới thấy cái sai của ta. Cái TÔI trong ta rất ư là nguy hiểm nhất là khí công, sai một ly đi một dặm

 

-         Phải có óc suy nghiệm, sáng kiến, tâm đắc những yếu lý của khí công. Không suy nghĩ theo kiểu truyền khẩu, nhắm mắt  tập bừa sẽ sai lạc. Phải suy nghĩ theo phạm trù khoa học thì sự tập luyện mới mau thành công và sáng tỏ, không mù mờ, mơ hồ, tối tăm…viễn vông có hại cho sức khỏe dễ đưa đến tẩu hỏa nhập ma

 

-         Không tự sáng chế theo ý của chính ta vì ta không đủ hỏa hầu sáng tạo khí công như người xưa. Hậu quả tai hại sẽ đến

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG