ảnh đẹp

CÔN LUÂN ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG

Posted Ngay 21 Thang 04 Nam 2009

Ñaïi nhaïn khí coâng laø moät coâng phaùp nhu nhuyeãn öu vieät nhaát cuûa moân phaùi Coân Luaân, TQ. döïa theo nhöõng ñoäng taùc cuûa loaøi chim nhaïn laø loaøi soáng raát laâu, coù söùc löïc beàn bæ deûo dai, goàm 2 baøi chính yeáu, moãi baøi coù 64 thöùc caên cöù vaøo 64 queû cuûa dòch lyù Trung Hoa. Baøi 64 thöùc ñaàu toái ö quan troïng, laø baøi luyeän “Truùc cô coâng” (Quaù trình taïo döïng cô sôû) vaø baøi thöù 2 laø luyeän“Daãn loä coâng” (Coâng phu daãn ñöôøng) trong Ñaïi nhaïn khí coâng, coù giaù trò phoøng choáng beänh taät, kieän thaân döôõng sinh, thoâng saùng trí tueä vaø tröôøng thoï

KHÍ CÔNG TRUNG QUỐC

CÔN LUÂN ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG

(Xuất bản vào tháng tới 5/2009)

Coân Luaân laø moät moân phaùi vang löøng veà Voõ Thuaät vaø Khí Coâng cuûa caùc Ñaïo Gia tu tieân coù beà daøy haøng ngaøn naêm ôû Trung Quoác. Töø ngaøn xöa, nhöõng bí quyeát khí coâng chæ ñöôïc maät truyeàn cho giôùi ñaïo só trong phaïm vi moân phaùi chöù khoâng tieát loä ra ngoaøi

 

Trong thôøi gian gaàn 30 naêm qua (töø 1980), chöôûng moân ñôøi cuoái cuøng cuûa phaùi Coân luaân laø Ñaïi Sö Döông Mai Quaân coøn soáng hôn traêm tuoåi ñaõ phaù leä vaø ñaõ truyeàn baù Ñaïi Nhaïn khí coâng treân khaép ñaát nöôùc Trung Quoác vaø lan ra nöôùc ngoaøi nhö Nhaät, Myõ, Canada, Taây AÂu, Baéc AÂu, vaø caùc nöôùc ôû Ñoâng Nam AÙ…Ñaïi Sö cuõng laø giaùo sö vieän khí coâng TQ vaø cuûa nhieàu tröôøng ñaïi hoïc chuyeân nghieân cöùu vaø giaûng daïy khí coâng

 

Ñaïi nhaïn khí coâng laø moät coâng phaùp nhu nhuyeãn öu vieät nhaát cuûa moân phaùi Coân Luaân, TQ. döïa theo nhöõng ñoäng taùc cuûa loaøi chim nhaïn laø loaøi soáng raát laâu, coù söùc löïc beàn bæ deûo dai, goàm 2 baøi chính yeáu, moãi baøi coù 64 thöùc caên cöù vaøo 64 queû cuûa dòch lyù Trung Hoa. Baøi 64 thöùc ñaàu toái ö quan troïng, laø baøi luyeän “Truùc cô coâng” (Quaù trình taïo döïng cô sôû) vaø baøi thöù 2 laø luyeän“Daãn loä coâng” (Coâng phu daãn ñöôøng) trong Ñaïi nhaïn khí coâng, coù giaù trò phoøng choáng beänh taät, kieän thaân döôõng sinh, thoâng saùng trí tueä vaø tröôøng thoï

Trong taäp saùch naøy chuùng toâi xin giôùi thieäu baøi “64 thöùc tröôùc” cuûa Ñaïi nhaïn khí coâng laø moät baøi luyeän coâng moâ phoûng tö theá, tính tình vaø ñoäng taùc cuûa chim nhaïn, laïi duøng hoïc thuyeát aâm döông cuûa ñôøi xöa, du huyeät cuûa kinh maïch, lyù luaän khí hoùa laøm caên cöù chuû yeáu ñeå hình thaønh.

Toaøn baøi ñaõ moâ phoûng vieäc leân treân xuoáng döôùi, tröôùc sau, traùi phaûi, höôùng vaøo trong, höôùng ra ngoaøi, thaêng giaùng kheùp môû cuûa ñoäng taùc, xen keõ giöõa ñoäng vaø tónh, haáp thu khí cuûa trôøi ñaát, thu gom, baøi tieát, boå hö, taû thöïc, ñeå ñaït tôùi muïc ñích ñieàu tieát cho quaân bình aâm döông cuûa cô theå, sô thoâng kinh laïc, duy trì cho ñöôøng kinh ñöôïc thoâng suoát khoâng bò trôû ngaïi, khoûi beänh vaø khoûe ngöôøi.

Toaøn baøi coù neùt taïo hình ñeïp, dang môû roäng, töø luùc saùng sôùm tinh söông chim nhaïn thöùc daäy, giöông caùnh, ñaäp caùnh bay leân trôøi, ñi thaúng moät ñöôøng vôùt maët traêng, ngaém traêng, haï xuoáng so maët nöôùc, tìm thöùc aên, roài ñeán tìm toå ñeå nguû. Ñoäng taùc lieàn laïc, deã nhôù deã luyeän. Thöïc tieãn chöùng minh, noù coù caùc ñaëc ñieåm sô thoâng kinh laïc nhanh, mau ñaéc khí (coù ñöôïc caûm giaùc khí), nhanh choùng heát beänh khoûe ngöôøi vaø khoâng xuaát hieän sai leäch.

Caùc ñoäng taùc trong baøi töông ñoái ñôn giaõn, nheï nhaøng nhö vuõ Ba Leâ deã taäp luyeän cho moïi löùa tuoåi nhöng khoâng keùm phaàn taùc duïng trong söï taêng cöôøng khí löïc vaø ñieàu hoøa aâm döông, boài döôõng söùc löïc, phoøng beänh raát höõu hieäu khoâng nhöõng cho ngöôøi yeáu, ngöôøi môùi ñau daäy maø coøn cho nhöõng ngöôøi khoâng coù beänh nöõa…

Noùi toùm laïi, Ñaïi Nhaïn Khí Coâng ñöôïc ví nhö laø moät baøi thuoác tröôøng sinh tuyeät haûo cuûa moân phaùi Coân Luaân ôû ñaát nöôùc TQ., laø moät di saûn vaên hoùa cuûa nhaân loaïi ñaùng ñöôïc traân troïng gìn giöõ vaø taäp luyeän…

Cuoái cuøng, xin chuùc nhöõng ai coù duyeân luyeän ñöôïc baøi naøy seõ mau choùng thaønh coâng, ñaït keát quaû toát trong söï tröôøng sinh baát beänh…

TP. HCM 2009

BS. Leâ Vaên Vónh

HLV Khí Coâng, TP. HCM

Chuû Nhieäm CLB “Hoài Xuaân Coâng” TP. HCM

ÑTDÑ : 0913.186810

Email : vinhmd@hcm.vnn.vn

Website : khiconghoixuancong.com

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Khả năng hòa hợp với thiên nhiên để tồn tại và phát triển của muôn loài là vô tận và kỳ diệu. Vài con vật sở hữu những bản năng độc đáo được hình thành từ quá trình chọn lọc tự nhiên như sự nhanh nhẹn của hổ, mạnh mẽ của gấu, tinh tế của khỉ ... Trong võ học cũng như trong khí công, các danh sư thường phỏng theo những động tác có tính bản năng của các loài vật này để sáng chế ra những môn võ hay những bài tập về khí công độc đáo.

 

Hoa Đà, một đạo sĩ của Lão gia, danh y thời Tam quốc, lấy tinh hoa trong động tác của 5 con vật: hổ , gấu, nai, khỉ, hạc...để sáng tạo ra bài khí công Ngũ Cầm Hí nhằm rèn luyện sức khỏe và phòng chữa bệnh. Bài này được xem như là nền móng của khí công Trung quốc và Hoa Đà được mọi người tôn là tổ sư của ngành Khí Công.

 

Côn Luân được xem là một trong những môn phái kế tục và phát triển mạnh mẽ môn khí công của Trung quốc – cùng với Thiếu Lâm, Không động và Võ đang.

 

Đạo An, đời Tấn, người sáng lập Côn Luân phái đã trước tác được bài Đại nhạn Khí công, dựa trên những  bản năng ưu việt của chim nhạn. Nhạn là một loài chim thông minh, linh hoạt, có sức bay bền bỉ và tuổi thọ cao. Đại nhạn Khí công là bài khí công cơ bản của phái Côn Luân. Tất cả các công pháp còn lại đều phải qua Đại Nhạn rồi mới đi sâu dần.

 

Được Vạn Nghi trưởng lão ở Ngũ Đài sơn chỉnh lý, bất chấp bao thăng trầm của lịch sử Trung hoa, Đại nhạn Khí công được truyền bá rộng rãi trong dân gian và chứng minh hiệu quả thực sự là một phương thức “bài trừ nội thương ngoại cảm”, “làm cho khí trong và ngoài cơ thể đều thông suốt để duy trì và tăng cường sức khỏe và trường thọ”

 

Truyền nhân đến nay của Côn Luân phái là bà Dương Mai Quân, đã trên 100 tuổi nhưng vẫn khang kiện, minh mẫn để tiếp tục truyền thụ Đại nhạn Khí công cho hàng ngàn môn đệ ở khắp nơi treân theá giôùi

 

Đại nhạn Khí công chưa được nhiều người biết tới ở nước ta. Nhưng tại Trung Quốc, Đại Nhạn sánh vai mạnh mẽ cùng những dòng khí công kinh điển như Thái cực quyền, Dịch cân kinh...với những diệu dụng và ưu điểm riêng.

 

Tương tự như Thái cực quyền, Đại nhạn Khí công cơ bản luận theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành, lấy mục đích là Ý Khí Hình  hợp nhất, làm thông kinh lạc toàn thân, đạt cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết.

 

Do mô phỏng động thái của chim nhạn, động công của Đại nhạn Khí công có phong cách ung dung, nhẹ nhàng, như bay, như lượn, như đáp…Người tập chỉ cần thả lỏng được toàn thân, giữ hô hấp tự nhiên  , mềm theo động tác là có thể đạt sự hợp nhất của ý khí hình.

 

So với tính khắc khe khi thi triển các động tác của Thái Cực Quyền, Đại nhạn Khí công phóng khoáng hơn, tự do hơn  nhưng không kém phần hiệu quả.

 

Bs Lê Văn Vĩnh - nhà nghiên cứu và thực hành khí công đã được nhiều người biết đến qua những bài viết phong phú chuyên đề khí công thông dụng được đăng đều đặn trên mặt baùo Khoa Học Phổ thông,Phong cách sống, Sài gòn giải phóng, Liễu Quán..., cũng như các chuyên khảo xuất bản thành sách : Thập nhị liên hoa khí công tâm pháp, Bát Đoạn Cẩm, Chu Sa Chưởng...- gần đây đã hoàn thành được tác phẩm Đại nhạn Khí Công.

Tác phẩm là một đúc kết của lý thuyết về Đại nhạn Khí Công cùng với kinh nghiệm bản thân khi rèn luyện và những điều ngộ được của tác giả sau nhiều năm truyền thụ công pháp này.

 

Trong sách có phần bàn luận sự tương giao giữa Đại nhạn Khí Công và y lý âm dương ngũ hành và phần chiết giải công dụng về từng thế, rất có lợi cho người đọc.

 

Mong các đồng đạo thành công, đạt được sự bình yên hoan lạc về tinh thần và khỏe mạnh, trường thọ với Đại nhạn Khí Công.

 

Tp HCM, tháng 10 năm 2008

TS.BS. L Ê HÀNH

 

Bài viết mới nhất

  1. Hacked By Wuselaina
  2. Hacked By Wuselaina
  3. Hacked By Wuselaina
  4. wuselaina@gmail.com
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG